dilluns, 30 de març de 2009

"El nostre objectiu principal és garantir el benestar de les persones que més ho necessiten"

Mayte López Folch, llicenciada en Psicologia i Postgraduada en Recursos Humans per la Universitat de Barcelona, és la directora de l’Entitat tutelar del Garraf, una fundació privada sense ànim de lucre situada a Sitges, creada amb la voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, física i sensorial, dels malalts mentals i de les persones grans de Sitges i de les mancomunitats del Garraf, del Baix Penedès i de l'Alt Penedès.

A Què es dedica l’ entitat tutelar?

En primer lloc, com ja has dit, és important dir que la nostra entitat és una fundació privada sense ànim de lucre. La nostre missió és vetllar per les persones que estan incapacitades judicialment.
Treballem de forma coordinada amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, amb els Serveis Socials dels diferents municipis i amb els jutges de la zona.
El nostre àmbit d’actuació són les comarques del Garraf, Alt i Baix Penedès.

Què vol dir estar incapacitat judicialment?

La incapacitació és un procés judicial que mitjançant una sentència reconeix que la persona no te la capacitat suficient per valer-se per a si mateixa, no es pot autogovernar. El jutge en aquesta sentència determinarà si la incapacitació és total (tutela) o parcial (curatela). Un cop incapacitada, el jutge nomenarà la persona física o jurídica més adient per exercir el càrrec de tutor, curador o administrador patrimonial. En primer terme, i segons el model català, el jutge es dirigirà a l’entorn familiar del incapaç; si no es poden fer càrrec o considera que no són els més idonis per exercir-lo, recorrerà a les entitats tutelars.

Què vol dir tutela?

Tutelar és vetllar i representar a una persona declarada totalment incapaç. El tutor ha d'assegurar la protecció de la persona, administrar i guardar els seus bens i en general procurar-li el màxim benestar i qualitat de vida.

I en l’altre cas, què vol dir Curatela?

La curatela és una incapacitació parcial per a determinats actes, sobretot en l’àmbit de l’administració del patrimoni i béns. El curador, a diferència del tutor, no substitueix la persona incapaç sinó que li complementa la capacitat, és a dir, li fa allò què aquella persona no pot fer per sí mateixa.

És important dir que l'exercici de la tutela o curatela està fiscalitzat, es a dir, el tutor o curador, en primer lloc ha de elaborar un inventari de béns de la persona i ha d'informar anualment al jutge (rendició de comptes) de la situació personal i patrimonial del tutelat, demostrant una bona gestió i administració dels béns, així com una correcta atenció personal.

Quin cost té estar tutelat per la vostra fundació?

Estar tutelat o curatelat per qualsevol fundació no comporta cost algun per a aquestes persones.
La Generalitat de Catalunya tutela menors d’edat. De les persones adultes incapacitades es fan càrrec les fundacions tutelars, donat que la Generalitat delega aquesta funció i, per tant, es fa càrrec del cost que comporta.

Quan comença a intervenir l’Entitat Tutelar del Garraf?

L’Entitat Tutelar del Garraf dotarà d’assistència a les persones legalment incapacitades un cop haguem acceptat formalment, davant el Jutge corresponent, la tutela o curatela d’aquestes persones.

Quin és el procediment que seguiu a l’hora d’intervenir?

En primer lloc fem un recull de dades i una actualització dels documents de la persona que hem de tutelar. Després ens trobem amb aquesta persona, bàsicament per explicar-li qui som, què fem, i quina relació de serveis li oferirem. Si la persona té la suficient capacitat i entén la nostra missió, la farem participar en el seu propi pla d’intervenció.
Un cop fet això, la Direcció reuneix als responsables de l’àrea Social, l’àrea Econòmica i Administrativa i l’àrea Jurídica per a presentar cada cas, amb l’objectiu de treballar de forma coordinada i desenvolupar conjuntament les diferents accions que s’hauran de dur a terme per a cobrir les necessitats detectades a cada una de les persones a tutelar.
Després elaborem el Pla d’intervenció, que és l’eina que ens permet articular les respostes adequades a les diferents necessitats, situacions socials, patrimonials i jurídiques, d’aquestes persones que tenen limitades les seves capacitats. És l’eina que ens permet atendre les persones una a una, cadascuna amb unes situacions i circumstàncies úniques, i això requereix una intervenció especial i personal per a cada una d’elles.
Finalment és indispensable fer un seguiment periòdic de cada Pla i avaluar la execució, perquè ens permetrà modificar, incloure o corregir accions per a millorar l’assistència integral de les persones a tutelar.

Aleshores elaboreu un pla que s’ajusti a les necessitats de cada persona no?

És clar, ja què les diferents deficiències que puguin patir les persones són tan diferents les unes de les altres, que seria impossible establir un tractament genèric i global.
La intervenció té en compte, doncs, les diferents necessitats individuals, que són avaluades per l’equip professional de l’entitat, establint uns nivells teòricament desitjables, assenyalant els resultats que haurien d’esperar-se i concretant els serveis adients per a cada una de les persones a tutelar.
La intervenció serà molt diferent també, en funció d’on estigui residint la persona a tutelar.

Quins serveis ofereix aquesta entitat?

L’Entitat Tutelar del Garraf s’estructura en tres àrees. Un àrea jurídica que intervé i defensa en aquells assumptes on els interessos i drets dels tutelats estiguin afectats.
Un àrea econòmica i administrativa, destinat a l’administració dels bens dels tutelats.
I en tercer lloc un àrea social i de salut. Considerem mot important el treball que es realitza des d’aquesta àrea, tant per les necessitats d’atenció psicològica, afectiva i de la salut que requereixen aquestes persones, com per la relació quasi familiar que comporta l’exercici de la tutela.

Com s’administren els bens d’aquestes persones tutelades?

Doncs s'administren actuant sempre i únicament en benefici del tutelat, sota els principis de prudència, conservació i millora dels seus bens, tal i com preveu la llei.

I per acabar, quina és la funció primordial de la vostre Entitat?

La funció de l’Entitat Tutelar del Garraf és vetllar per un exercici de la Tutela amb qualitat, tant a nivell d’organització com a nivell de dotar d’ una qualitat de vida al tutelat.
A partir d’un Pla Individual d’Intervenció, observem específicament els indicadors adreçats a aspectes concrets i personals per tal d’ajudar a millorar tots els àmbits de la seva vida.
Per acabar he de dir que l'objectiu principal que ens ocupa i preocupa és: Garantir el benestar de les persones que més ho necessiten.